Jest to grupa badań, które liczbowo opisują rzeczywistość, podlegają analizie statystycznej, a na ich podstawie można wyciągać wnioski na całą populację. Odpowiadają m.in. na pytania: Ile? Jak? Gdzie? Kto? Kiedy? itp. Narzędziem do przeprowadzania badań ilościowych jest wystandaryzowany kwestionariusz wywiadu lub ankieta.

IMAS realizuje badania ilościowe różnymi metodami:

oraz różnymi technikami