Zbieranie informacji od respondentów odbywa się w trakcie dyskusji zogniskowanej na zadanym temacie, przeprowadzanej w określonym czasie pod kierunkiem moderatora, w której uczestniczy kilka osób (zwykle od 6 do 8 osób). Jest to metoda oparta na dialogu. Uczestników zachęca się do swobodnych wypowiedzi, zarówno ustnych jak i pisemnych, ale także do brania udziału w zadaniach indywidualnych i grupowych w celu wydobycia również nieświadomych informacji.

Zaletą wywiadów grupowych jest możliwość wykorzystania procesów grupowych uruchamianych w trakcie spotkania:

 • efekt spontaniczności – nasze opinie kształtują się w kontakcie z innymi ludźmi, a nie w odosobnieniu, stąd sytuacja grupowa jest bardziej naturalna dla wyrażania opinii i sprzyja naturalności wypowiedzi
 • efekt synergii – wspólny wysiłek grupy prowadzi do ujawnienia się dodatkowego potencjału jednostek, a co za tym idzie do powstania szerszej gamy opinii i pomysłów niż podczas rozmowy z pojedynczymi osobami
 • efekt kuli śnieżnej – wypowiedzi jednych uczestników grupy wywołują odpowiedzi kolejnych osób, co zwiększa ilość otrzymywanych informacji
 • efekt stymulacji – grupa zwiększa motywację do wykonania zadania, powoduje więc też większą skłonność do dyskusji
 • efekt bezpieczeństwa – grupa daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia więc odważniejsze wyrażanie opinii

Dzięki fokusom:

 • ujawniamy postawy i przekonania respondentów
 • opisujemy emocje, jakie budzi produkt, usługa, marka
 • poznajemy wizerunek marki lub produktu,
 • poddajemy pomysły reklamowe ocenie Klientów,
 • badamy motywy zakupów i decyzji,
 • poszukujemy nowych zastosowań znanych produktów (ale nie nowych idei i pomysłów, fokus nie jest zwykle zbyt kreatywny),
 • badamy postawy wobec zjawisk społecznych.