Próba: ogólnopolska próba osób w wieku 18-75 lat

Wielkość próby: n=500

Reprezentatywna próba: w celu zapewnienia reprezentatywności, stosowany jest dobór numerów uwzględniający strukturę użytkowników telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Numery telefonów stacjonarnych losowane są z ogólnodostępnych książek telefonicznych.

Numery telefonów komórkowych są generowane na podstawie prefiksów przydzielonych poszczególnym operatorom w ramach Zagospodarowania Numeracji Abonenckiej w sieci PLMN T2. Numery generowane są proporcjonalnie do udziału w rynku poszczególnych operatorów komórkowych.

Ten sposób doboru numerów gwarantuje zdecydowaną poprawę jakości doboru próby przez minimalizację błędu niepokrycia (% osób, których badanie nie obejmuje).

Dobór próby: losowo-kwotowy, podstawę oszacowania struktury próby stanowią aktualne dane demograficzne GUS dotyczące struktury ludności Polski. Dane te obejmują:

  • Regiony
  • Klasy wielkości miejscowości (5 klas: wsie, miasta: do 50 tys., 50-200 tys., powyżej 200 tys., Warszawa) na podstawie tych danych dokonywana jest stratyfikacja próby w taki sposób, aby poszczególne obszary terytorialne oraz klasy wielkości miejscowości były w zrealizowanej próbie ściśle proporcjonalnie reprezentowane w stosunku do rozmieszczenia ludności Polski.
  • Płeć
  • Wiek (4 przedziały: 18-29 lat, 30-44 lata, 45-59 lat, 60-75 lat)
  • Wykształcenie (3 przedziały: podstawowe + zasadnicze, średnie + policealne, wyższe)