Jak sformułować zapytanie

Poniżej zamieściliśmy zagadnienia, które mogą znaleźć się w zapytaniu ofertowym i które pozwolą nam szybko przygotować odpowiednią ofertę. Jest to propozycja, którą można wzbogacić o pewne elementy lub usunąć niektóre z nich.

Elementy zapytania ofertowego:

  • Opis problemu marketingowego (opis rynku, specyfika działalności firmy, kategorie produktów, zarys strategii)
  • Cele badania
  • Preferowany rodzaj badania (np. zogniskowane wywiady grupowe tzw. fokusy, badanie telefoniczne CATI, testy produktów, sondaże, inne)
  • Kryteria doboru respondentów do próby (wiek, płeć, używanie określonych produktów, inne)
  • Wielkość próby
  • Zasięg terytorialny badania (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne, w dużych miastach, inne)
  • Forma wyników (raport, dane statystyczne, tabele z wynikami, prezentacja, inne)
  • Termin badania (termin rozpoczęcia i zakończenia badania)
  • Zakładany budżet
  • Inne istotne informacje