Proces badawczy IMAS

Poniżej przedstawiono główne elementy procesu badawczego IMAS od momentu otrzymania zapytania ofertowego do ostatecznej dyskusji na temat wyników badania. Proces badawczy opisano na przykładzie badania ilościowego face to face (PAPI).

I. Zamówienie badania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Zlecenie badania
 4. Umowa i harmonogram badania

II. Przygotowanie badania

 1. Konstrukcja narzędzia badawczego i wywiad pilotażowy
 2. Akceptacja narzędzia badawczego
 3. Przygotowanie pracy w terenie

III. Realizacja badania

 1. Praca w terenie
 2. Przyjęcie, redakcja i kontrola kwestionariuszy
 3. Przygotowanie danych
 4. Analiza wyników badania

IV. Przekazanie wyników badania

 1. Raport
 2. Prezentacja wyników badania
 3. Wspólna dyskusja nad wynikami badania

 

 

Szczegółowy opis procesu badawczego:

I. Zamówienie badania

1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe może mieć dowolny charakter, najważniejsze, aby zawierało informacje, które mają znaczenie dla projektu badawczego. Poniżej przedstawiamy przykładowe informacje, jakie może zawierać zapytanie ofertowe (zapytanie/ kontakt). Umieszczenie ich pozwala na szybszy i łatwiejszy kontakt z IMAS. Prosimy traktować je jako propozycję, którą można wzbogacić o pewne elementy lub usunąć niektóre z nich.

Elementy zapytania ofertowego:

 • Opis problemu marketingowego (opis rynku, specyfika działalności firmy, kategorie produktów, zarys strategii)
 • Cele badania
 • Preferowany rodzaj badania (np. zogniskowane wywiady grupowe tzw. fokusy, badanie telefoniczne CATI, testy produktów, sondaże, inne)
 • Kryteria doboru respondentów do próby (wiek, płeć, używanie określonych produktów, inne)
 • Wielkość próby
 • Zasięg terytorialny badania (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne, w dużych miastach, inne)
 • Forma wyników (raport, dane statystyczne, tabele z wynikami, prezentacja, inne)
 • Termin badania (termin rozpoczęcia i zakończenia badania)
 • Zakładany budżet
 • Inne istotne informacje

2. Oferta

Oferta IMAS jest wynikiem przemyślanego rozwiązania metodologicznego dostosowanego indywidualnie do danego problemu marketingowego. Podczas opracowywania oferty kontaktujemy się z Państwem w celu doprecyzowania wymagań badania, upewnienia się, czy planowana propozycja odpowie w najlepszym stopniu na wszystkie Państwa pytania. Finalizacja ostatecznych treści oferty następuje często podczas spotkań w siedzibie Państwa firmy lub IMAS.

3. Zlecenie badania

Wzór zlecenia uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej (wzór zlecenia). Wystarczy go wypełnić zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie i przefaksować do IMAS (fax: +48 71 77 10 801).

4. Umowa i harmonogram badania

Po otrzymaniu zlecenia przesyłamy Państwu propozycję umowę w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach na adres wskazany w zleceniu badania. Do umowy dołączony jest załącznik z opisem i harmonogramem badania.

 

II. Planowanie badania

1. Konstrukcja narzędzia badawczego i wywiad pilotażowy

IMAS tworzy narzędzie badawcze uwzględniające wszystkie założenia badania. Przeprowadzany jest również wywiad pilotażowy.

2. Akceptacja narzędzia badawczego

Narzędzie badawcze przedstawiane jest Państwu do weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku badan CATI i CAWI dostarczamy na życzenie link do zaprogramowanych kwestionariuszy.

3. Przygotowanie pracy w terenie

IMAS opracowuje materiały badawcze do pracy w terenie, w tym m.in. materiały pomocnicze do kwestionariusza, zestawienie liczby wywiadów, instrukcje dla ankieterów, opracowuję się również i przeprowadza szkolenie dla ankieterów. W uzasadnionych sytuacjach (np. specyficzna branża) przeprowadzane jest szkolenie ankieterów przy współudziale klienta.

 

III. Realizacja badania

1. Praca w terenie

Praca ankieterów jest nadzorowana przez zespół lokalnych koordynatorów lub supervisorów (w badaniach CATI). W przypadku badań jakościowych oraz testów produktów w studio istnieje możliwość obserwacji badania.

2. Przyjęcie, redakcja i kontrola kwestionariuszy (tylko w badaniach PAPI)

Po zakończeniu pracy w terenie kwestionariusze podlegają dokładnej weryfikacji oraz kontroli.

3. Przygotowanie danych

Na tym etapie wyniki badania wpisywane są komputera, a następnie dane są przygotowywane do analizy statystycznej.

4. Analiza wyników badania

Dane są analizowane przy wykorzystaniu zaawansowanych technik i metod statystycznych.

 

IV. Przekazanie wyników badania

1. Raport

Raport z badania może mieć różną formę, której wybór jest uzależniony od Państwa indywidualnych oczekiwań. Propozycje raportów IMAS to:

 • Raport całościowy – pełny raport zawierający w przypadku badania ilościowego: szczegółowe tabele i wykresy wraz komentarzem słownym (interpretacją) badacza natomiast z badania jakościowego: szczegółowe, odpowiednio skategoryzowane (wstępnie przeanalizowane) wypowiedzi respondentów i komentarz badacza. Całość raportu jest również opatrzona wnioskami marketingowymi. Raport w wersji papierowej i elektronicznej. Do raportu załączane są opisane tabele wynikowe.
 • Topline – pisemne podsumowanie najważniejszych wyników badania wraz z komentarzem badacza.
 • Prezentacja wyników badania – prezentacja wyników i wniosków z badania wraz z komentarzem, w formacie Power Point. Może być przesłana w wersji elektronicznej i/lub zaprezentowana osobiście przez kierownika projektu.
 • Zestawienie tabelaryczne wyników badania
 • Dane statystyczne w wybranym przez Państwa formacie (SPSS, Excel, inne)
 • Inna forma raportu

2. Prezentacja wyników badania

Na koniec badania prezentowane są Państwu uzyskane podczas badania wyniki. Podczas prezentacji badacz omawia wyniki w nawiązaniu do celów badania, przedstawia wnioski oraz wynikające z nich propozycje rozwiązania problemów marketingowych. Prezentacja ma formę multimedialną i jest przeprowadzana w IMAS lub w siedzibie Państwa firmy.

3. Wspólna dyskusja nad wynikami badania

Po przedstawieniu wyników badania podejmowana jest wspólna dyskusja ze Zleceniodawcą na temat propozycji rozwiązań problemów marketingowych oraz dalszych działań biznesowych.